ตาย เงื่อนไขที่ปรากฏอารมณ์ 3 ก่อนตาย

ความตายเป็นอย่างไร ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร อารมณ์ก่อนตายเกิดขึ้นจากอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

บทความ Articles > ตายแล้วไปไหน Life After Death > อบายภูมิ
[ 27 ก.ย. 2554 ] - [ : 18265 ]
   Bookmark and Share  
Share Facebook   

ตายแล้วไปไหน

ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร

 
เงื่อนไขการปรากฏแห่งอารมณ์ 3
 
อารมณ์ที่มาปรากฏก่อนตาย
 
กรรมอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตาย
 
      จากตอนที่แล้วที่ได้อธิบายถึงอารมณ์ 3 ที่ปรากฏก่อนตายนั้น วันนี้จักได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับเงื่อนไขของการปรากฏ 3 ก่อนตายให้ละเอียดยิ่งขึ้น
  

อารมณ์ก่อนตาย

อารมณ์ 3 อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมาปรากฏได้นั้น ได้แก่
 
      กรรมอารมณ์มีโอกาส ถ้ากรรมคือกุศลหรืออกุศลเจตนาที่เป็นสภาวธรรมล้วนๆ (ไม่ใช่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อย่างใดอย่างหนึ่ง) มีโอกาส กรรมนั้นก็จะมาปรากฏทางใจอย่างเดียว ไม่ปรากฏทางทวารอื่น กรรมอารมณ์นี้จะปรากฏแก่ผู้ที่ชอบทำดีหรือทำชั่วทางใจเป็นส่วนมาก ไม่ใคร่แสดงออกทางกาย หรือวาจา เมื่อเวลาใกล้จะตาย การทำดีชั่วด้วยกายวาจาก็ยังไม่ปรากฏ เช่นนี้แล้วกรรมอารมณ์ย่อมมีโอกาส
 
     หรืออีกประการหนึ่ง บางคนก่อนจะทำความดีหรือความชั่วก็ตามชอบคิดพิจารณาวางแผนอยู่เป็นเวลานานเสมอ แล้วจึงทำลงไปถ้ามีโอกาส แต่เพราะว่ายังมิได้ทำจนถึงเวลาใกล้จะตาย กรรมอารมณ์ย่อมมีโอกาสปรากฏได้
 
      สรุปกรรมอารมณ์จะปรากฏเพราะกรรมที่ทำทางมโนทวารให้ผลก่อน หรือ บางครั้งมีแต่ปุพพเจตนาอย่างเดียว
 
      กรรมนิมิตมีโอกาส หมายถึง อารมณ์ทั้ง 6 ที่ได้ประสบพบแล้ว ด้วยการกระทะทางกาย วาจา ใจ ของตนนั้น กรรมนิมิต คือ เครื่องหมายจากการกระทำไม่ว่าจะเป็นการกระทำดีหรือกระทำชั่วอย่างไรก็ตาม ย่อมปรากฏได้ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ดังนั้น ผู้ใดให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา หรือฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ผิดกาเม พูดปด หรือดื่มสุราเมรัยอยู่เสมอและการกระทำนั้นก็มิได้คิดล่วงหน้าก่อนทำไว้เป็นเวลานานๆ คิดขึ้นได้เมื่อใดก็ทำไป พูดไปในเวลานั้น ฉะนั้น บุคคลเหล่านั้น เมื่อเวลาใกล้จะตาย เครื่องหมายจากการกระทำคือกรรมนิมิตย่อมมีโอกาส
 
อารมณ์ก่อนตาย
 
เมื่อใกล้จะตายอารมณ์ 3 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง
จะปรากฏแก่สัตว์ทางทวาร 6 ในทวารใดทวารหนึ่ง
 
     คตินิมิตมีโอกาส หมายถึง อารมณ์ 6 ที่จะประสบพบเห็นและจะได้เสวยในภพชาติหน้า เป็นคตินิมิตอารมณ์บอกชี้ทางถึงภพภูมิที่จะไปเกิดให้ปรากฏ คตินิมิตอารมณ์นี้ย่อมปรากฏได้ในทวารทั้ง 6 ทวารใดทวารหนึ่ง ของผู้ที่มีเจตนาแรงกล้าขณะทำกรรมดีหรือกรรมชั่ว รวมทั้งธรรมที่เป็นบริวารมีกำลังแรงกล้าในขณะทำกรรม เหตุนี้คนเหล่านี้เมื่อใกล้ตายคตินิมิตย่อมมีโอกาสปรากฏได้ หรือปุพพเจตนาและอปราปรเจตนาในการทำกรรมดีหรือชั่วนั้นเกิดขึ้นติดต่อกันไม่สร่างซา หมายความว่า คิดวางแผนก่อนทำ ภาพของความคิดในใจที่ทำทางกายหรือทางวาจาก็ปรากฏชัดเจน และหลังทำก็ยังตามนึกคิดถึงภาพของการทำความดีความชั่วนั้นเสมอจนใกล้จะตาย รวมทั้งการอธิษฐานจิตมุ่งต่อภพใดภพหนึ่งด้วย คตินิมิตก็ย่อมปรากฏได้เช่นกัน
 
     การปรากฏแห่งอารมณ์ 3 อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น มิต้องไปคิดว่าเกิดจากเหตุการณ์อันใด หากแต่เป็นไปด้วยอำนาจของกรรมที่ได้โอกาสส่งผลปฏิสนธิในภพหน้านั่นเอง
 
    กรรมที่ได้โอกาสส่งผลในภพหน้านี้เป็นอาจิณณกรรมก็มี อาสันนกรรมก็มี หรือกฏัตตากรรมก็มี ด้วยเหตุนี้กรรมต่างๆ ที่ตนได้เคยทำไว้มาปรากฏให้รู้สึกเหมือนว่าตนกำลังคิดอยู่ อันเป็นกรรมอารมณ์ บางทีก็ปรากฏเป็นภาพ เป็นเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะเหมือนขณะที่ตนได้กระทำไว้ อันเป็นกรรมนิมิตอารมณ์ ตลอดจนปรากฏเป็นอารมณ์ที่จะเข้าถึงภพชาติหน้าอันเป็นคตินิมิตอารมณ์ เหล่านี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกรรมทั้งสิ้น และการปรากฏแห่งอารมณ์ 3 นี้ย่อมปรากฏได้ทางทวารใดทวารหนึ่งตามสมควร คือ
 
     กรรมอารมณ์จะปรากฏทางใจอย่างเดียว
 
     กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์ทั้งสองนี้ต้องแล้วแต่สภาพของนิมิตนั้นๆ ถ้าเป็นปัจจุบันรูปารมณ์ ก็ปรากฏทางจักขุทวารและมโนทวาร ถ้าเป็นอดีตรูปารมณ์ ก็จะปรากฏทางมโนทวารอย่างเดียว สัททารมณ์เป็นต้นจนถึงโผฏฐัพพารมณ์ก็จะปรากฏโดยทำนองเดียวกัน แต่สำหรับนิมิตธรรมารมณ์ ย่อมปรากฏเพียงทางมโนทวารอย่างเดียว
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอขยายความเรื่อง : โทษทัณฑ์หนักเบาในนรกขุมต่างๆ
ชมวิดีโอขยายความเรื่อง : โทษทัณฑ์หนักเบาในนรกขุมต่างๆ   Download ธรรมะขยายความเรื่อง : โทษทัณฑ์หนักเบาในนรกขุมต่างๆ

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

นรก
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับตาย เงื่อนไขที่ปรากฏอารมณ์ 3 ก่อนตาย
 
 

     
Tag : ให้ทาน  วิดีโอ  ภพชาติ  บริวาร  นรก  ธรรมะ  ตายแล้วไปไหน  ดื่มสุรา  

พิมพ์บทความนี้


<< ก่อนหน้า
ตาย อารมณ์ที่ปรากฏก่อนตาย ความตาย วิถีจิตเมื่อใกล้ตาย
ถัดไป >>

   

Bookmark and Share   

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป