อบายภูมิ

    บทความ Articles > ตายแล้วไปไหน Life After Death > อบายภูมิ

   Share Facebook   

   การทำบุญให้คนตาย ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ละโลกไปแล้ว - อ่าน 18291 ครั้ง
การทำบุญให้คนตาย ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ละโลกไปแล้วการทำบุญให้คนตาย หลังจากที่ญาติมิตรล่วงลับไปแล้ว มีสิ่งที่คนเป็นอยู่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ตาย คือการปฏิบัติตามธรรมเนียมของท่านผู้รู้ที่สมบูรณ์...
   ทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืน เหตุแห่งการมีอายุยืน - อ่าน 18261 ครั้ง
ทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืน เหตุแห่งการมีอายุยืนเราทราบกันดีแล้วว่า ทุกคนต้องตาย เพราะความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่อย่างไรก็ตามในคัมภีร์พุทธศาสน์พระพุทธองค์ได้ตรัสอุบายในการหลีกเลี่ยงจากความตายบางประเภทหรือยืดอายุให้ยืนยาวไว้ดังนี้...
   ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตาย - อ่าน 18260 ครั้ง
ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตายธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตาย เป็นหน้าที่ของพวกญาติมิตรที่ต้องทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง แม้บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจของญาติมิตรบางคน หรือแม้แต่ผู้ที่ใกล้ตายก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำเพื่อคนใกล้ตาย...
   ตาย เงื่อนไขที่ปรากฏอารมณ์ 3 ก่อนตาย - อ่าน 18264 ครั้ง
ตาย เงื่อนไขที่ปรากฏอารมณ์ 3 ก่อนตายความตายเป็นอย่างไร ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร อารมณ์ก่อนตายเกิดขึ้นจากอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร...
   ตาย อารมณ์ที่ปรากฏก่อนตาย - อ่าน 18268 ครั้ง
ตาย อารมณ์ที่ปรากฏก่อนตายสรรพสัตว์ย่อมตายไปเพราะเหตุแห่งความตาย 4 ประการ เมื่อเวลาใกล้จะตายนั้น อารมณ์ 3 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมปรากฏแก่สัตว์ทางทวาร 6 ใน ทวารใดทวารหนึ่ง ได้โดยอำนาจของกรรม...
   การตาย 4 ประเภท เหตุให้เกิดความตาย 4 ประการ - อ่าน 18282 ครั้ง
การตาย 4 ประเภท เหตุให้เกิดความตาย 4 ประการเหตุให้ความตายเกิดมี 4 ประการ การตายมีด้วยกัน 4 ประเภท สิ้นอายุ สิ้นกรรม สิ้นทั้งสอง กรรมตัดรอน ตายแล้วไปไหนจะรู้ได้อย่างไร เลือกได้อย่างไร...
   ความตายคืออะไร ประเภทของความตาย เหตุเกิดขึ้นของความตาย - อ่าน 18262 ครั้ง
ความตายคืออะไร ประเภทของความตาย เหตุเกิดขึ้นของความตายความตายเป็นเพียงจุดสิ้นสุดของชีวิตในภพภูมิหนึ่งๆ เท่านั้น และความตายนี้ย่อมเป็นสิ่งที่น่ากลัวและไม่น่าปรารถนาของสรรพสัตว์ แต่ไม่ว่าเราจะปรารถนาหรือไม่ก็ตามเราทุกคนล้วนแต่ต้องตาย แต่ตายแล้วจะไปไหน...
   7 วันหลังความตายเป็นอย่างไร - อ่าน 18270 ครั้ง
7 วันหลังความตายเป็นอย่างไรจนในวันที่ 7 นับจากวันที่คุณพ่อท่านนี้ได้เสียชีวิตไปแล้ว ด้วยความที่ตัวท่านยังนึกถึงบุญและบาปไม่ออก กายละเอียดของท่านจึงได้แวบกลับไปยังสถานที่ที่ตัวท่านได้เสียชีวิตอีกครั้ง เมื่อคุณพ่อท่านนี้ได้ไปถึงสถานที่ที่ตัวท่านเสียชีวิตแล้ว...
   นรกของคนขายเหล้า น้ำเมามหาโทษ - อ่าน 18264 ครั้ง
นรกของคนขายเหล้า น้ำเมามหาโทษนรกขุมที่ 5 มหาโรรุวมหานรก หมายถึง มหานรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องระงมครวญครางมากมาย นรกขุมนี้อยู่ถัดลงมาจากโรรุวมหานรก มีขนาดใหญ่กว่าโรรุวมหานรก สัตว์นรกในมหานรกขุมนี้ร้องดังกว่าในขุมโรรุวะ เพราะถูกเปลวไฟร้อนแรงไหม้อยู่มิใช่ควันเผาไหม้อยู่ตลอด สำหรับคนที่เป็นพ่อค้า แม่ค้าขายสุรา ยาเสพติด...
   นรกของคนที่ชอบชนไก่ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา - อ่าน 18264 ครั้ง
นรกของคนที่ชอบชนไก่ สูบบุหรี่ ดื่มสุราบาปอกุศลที่ได้เคยทำเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิต เช่น บาปที่ชอบเล่นพนันชนไก่ เป็นต้น ได้ช่องและชิงช่วงมาส่งผลก่อนผลแห่งวิบากกรรมจากการเล่นพนันชนไก่...